Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Amecc South được thành lập ngày 25/07/2018