Lễ Đặt Ky Tàu Cướp Biển

Sau quá trình nỗ lực thi công