Project Description

Dự án Bảo dưỡng tời neo và động cơ giàn khoan Murmanskaya… – hoàn thành vào tháng 1/2019.