Project Description

Từ tháng 03.2024, Amecc South tham gia vào dự án Kình Ngư Trắng – Kình Ngư Trắng Nam

  • Tổng khối lượng thi công dự kiến: 1,500 tấn
  • Thời gian thi công dự kiến: 11 tháng
  • Phạm vi công việc: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bao gồm: nhân sự thi công trực tiếp, nhân sự thi công gián tiếp (Quản lý dự án, Giám sát, QAQC, HSE)