Project Description

Dự án bảo trì, bảo dưỡng các Tời neo, mô tơ trên giàn Murmanskaya… – hoàn thành tháng 1/2019.