Project Description

Dự án sửa chữa, bảo dưỡng tàu Semen – hoàn thành tháng 02/2020.